เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คู่มือสำหรับบริการประชาชนด้านงานร้องเรียนร้องทุกข์
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 75
คู่มือสำหรับประชาชน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 76
คู่มือสำหรับประชาชน(การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร)
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 77
คู่มือสำหรับประชาชน(งานทะเบียนราษฎร์)
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 73
คู่มือสำหรับประชาชนการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
คู่มือสำหรับประชาชนการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 72
คู่มือสำหรับประชาชนการขออนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 74
คู่มือสำหรับประชาชนการรับชำระภาษีป้าย
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71