messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box กองการศึกษา
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวธณัตอนงค์ พูลพิพัฒน์
ครูชำนาญการ
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ)
นางสาวภัคทนัน กล้าหาญ
ครู
(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง)
นางสาวสุธิดา เขื่อนพงศ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางชลิตา ลมลอย
ผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีทักษะ)