เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder แผนการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
description แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
find_in_page แผนดำเนินงานประจำปี 2565 ( ผ.01แผนงานบริหารทั่วไป) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ผด.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ผด.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ผด.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร (ผด.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และความสงบเรียบร้อย (ผด.02) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file แผนงานบริหารทั่วไป บัญชีครุภัณฑ์ (ผด.2-1) poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำบลบ่อเวฬ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 157
insert_drive_file การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file แผนป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file แผนการจัดการความเสี่่ยงประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 152
insert_drive_file แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 155
insert_drive_file การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file แผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
1 - 20 (ทั้งหมด 26 รายการ) 1 2