เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box สมาชิกสภา
นายสุรินทร์ โยธี
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นางสาวสุรีรัตน์ คำนอก
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นางศศิภัค จรทะผา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
ร.ต.ท.พิษณุ ลิปปานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นายประสิทธิ์ บุญเหลือ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นายสมทรง อินอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นางศิริวรรณ อินธิราช
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นายเอกลักษณ์ ลมลอย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นางสาวเจนจิรา กรมไธสง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นายนรากร นึกชัยภูมิ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นายปรีชา ก้อนพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
นายยศ พึ่งพระพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ