messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
check_circle ข้อมูลสภาพทั่วไป
พื้นที่
พื้นที่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นย่อมๆ ไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างและหาของป่าขาย ต่อมามีโอกาสขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย) ทำให้มีราษฎรบางครัวเรือนมีฐานะร่ำรวยขึ้นและมีราษฎรย้ายเข้ามาประกอบอาชีพขุดแร่รัตนชาติ (พลอย) กันอย่างมาก ทำให้ราษฎรที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สร้างครอบครัวตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวร
เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี
อาชีพ
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ ค้าขายพลอย อาชีพเสริม ขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย)
สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 490 ครัวเรือน ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 514 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.24 ของจำนวนหลังคาเรือน
การเดินทาง
จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้เส้นทางสายจันทบุรี-สระแก้ว แยกเข้าอำเภอมะขาม ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 60 นาที ระยะทางจากอำเภอมะขาม ประมาณ 18 กิโลเมตร หรือจะแยกเข้าทางเขื่อนคีรีธาร ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนคิริธาร
แผนที่ตำบลบ่อเวฬุ