messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกราชการ ฉ.2 พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 104
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูฯ ฉ.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 124
หลักเกณฑ์และเงือนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารฯแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 68 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 53 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 52 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
หลักเกณฑ์และเงื่อไขในการอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 116
หลักเกณฑ์และเงื่อไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย ฉ2 62 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
หลักเกณฑ์และเงื่อไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย ฉ.3 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
หลักเกณฑ์และเงื่อไขในการสอบสวน การลงโทษวินัย 2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่ตั้งผู้สอบแข่งขันได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 114
ประกาศหลักเกณฑ์และเงือนไขของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
ประกาศมาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 69-70 เปลี่ยนชื่อสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (พ.ศ.2561 -2563) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
หลักเกณฑ์การประเมินและวิธีการปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1