เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box สำนักปลัด
นางสาวสายสุดา คุ้มวงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายไตรวุฒิ อนุกานนท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวพัทธ์ธีรา สนธิวัฒน์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวเพตา สายโสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวประกายแก้ว ร่ารื่น
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคล
ว่าง
นักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววนัชยา นพพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเทวินทร์ สืบวงษ์รุ่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสัญชัย บุญเหลือ
พนักงานขับรถยนต์
นายขวัญชัย สุทธิธารมงคล
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวกุลสตรี อ่อนละออ
คนงาน
นายโชคชัย หินวิเศษ
ยาม
นางสาวขนิษฐา ศรีดาชาติ
ภารโรง