messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box กองช่าง
นางจินตนา ปรีจิตต์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
นายสหรัฐ อุษณวศิน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายจักรกฤษ อุทัยรัศมี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมคิด บุญรังษี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวพรทิพย์ ปัทมเนตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอนุสรณ์ บุญโยประการ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายสมนึก กัมปนาทชัยกุล
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายพรชัย ลับเหลี่ยม
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก
นายรัฐพงษ์ เวระณะ
คนงาน
นายณรงค์ รัตนทองคง
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายอุบล ผลเงิน
พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)
นางสาวศิริพร คงเพชรศักดิ์
คนงาน