messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
image สถานที่สำคัญ
เขื่อนคิรีธาร[30 กันยายน 2563]
 
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
เทศบาลยุคใหม่ ใส่ใจพัฒนา ปวงประชามีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมอยู่ดีมีสุข

check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ตำบลบ่อเวฬุเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 12 ตำบล ของอำเภอขลุง มีพื้นที่เกือทั้งหมดเป็นเนินเขาขนาดย่อม มีป่าไม้ และสัตว์ป่ามากมายในอดีต การเดินทางมีความลำบาก เพราะไม่มีถนนแต่จะเป็นทางเดินของชาวบ้าน ทำให้ขนานนามว่าเป็น บ่อเวร อยู่ในเขตของตำบลตกพรมชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นคนมอญหรือเรียกว่า "กุหร่า" ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้มีการขุดหาแร่รัตนชาติ หรือพลอย ซึ่งทำให้ราษฎรมีรายได้ และในปี 2531 ได้แยกตำบลออกมาจากตำบลตกพรม โดยเรียกว่า ตำบลบ่อเวฬุ ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบด้วยหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านบ่อเวฬุ หมู่1หมู่2 บ้านสะพานหินบน บ้านโชคดี บ้านสะพานหินล่าง บ้านแสงแดง บ้านเขาทอง

check_circle ข้อมูลสภาพทั่วไป
พื้นที่
พื้นที่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นย่อมๆ ไม่หนาแน่น ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้างและหาของป่าขาย ต่อมามีโอกาสขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย) ทำให้มีราษฎรบางครัวเรือนมีฐานะร่ำรวยขึ้นและมีราษฎรย้ายเข้ามาประกอบอาชีพขุดแร่รัตนชาติ (พลอย) กันอย่างมาก ทำให้ราษฎรที่มาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้สร้างครอบครัวตั้งถิ่นฐานเป็นการถาวร

เขตพื้นที่
ทิศเหนือ ติดกับ อ.โป่งนำร้อน จ.จันทบุรี ทิศใต้ ติดกับ ต.ตกพรม อ.ขลุง จ.จันทบุรี ทิศตะวันออก ติดกับ อ.บ่อไร่ จ.ตราด ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

อาชีพ
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่ ค้าขายพลอย อาชีพเสริม ขุดหาแร่รัตนชาติ (พลอย)

สาธารณูปโภค
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 490 ครัวเรือน ของพื้นที่ จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 514 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 32.24 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง
จากตัวเมืองจันทบุรี ใช้เส้นทางสายจันทบุรี-สระแก้ว แยกเข้าอำเภอมะขาม ใช้เวลาเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 60 นาที ระยะทางจากอำเภอมะขาม ประมาณ 18 กิโลเมตร หรือจะแยกเข้าทางเขื่อนคีรีธาร ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์
สถานที่ท่องเที่ยวเขื่อนคิริธาร

แผนที่ตำบลบ่อเวฬุ