ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอยปักหนังสือ - บ้านเซ รหัสทางหลวงท้องถิ่น จบ.ถ. 23-013 หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหินบน ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 435 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,175 ตารางเมตร คัดลอกตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.