ชื่อเรื่อง : จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง