ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง - หิน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง