ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - อาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียน จำนวน 3 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง