ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว - อาหารเสริมนม ศพด. จำนวน 2 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง