ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ-สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง