ชื่อเรื่อง : เช็คด่วน!!!!! ย้ายทะเบียนบ้านใครว่าไม่สำคัญ !!!
รายละเอียด : เช็คด่วน!!!!! ย้ายทะเบียนบ้านใครว่าไม่สำคัญ !!! ผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพในเขตตำบลบ่อเวฬุที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านออกจากตำบลบ่อเวฬุหรือเข้ามาในตำบลบ่อเวฬุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2565 หากท่านยังไม่ได้มาแจ้งที่เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ท่านย้ายไป ให้รีบไปแจ้งด่วนก่อนวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 มิเช่นนั้นท่านจะเสียสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุไป 1 ปีงบประมาณ