เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับวันลา
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 93
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 87
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 92
คู่มือการปฏิบัติงานงานธุรการและสารบรณ
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 88
คู่มือการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ งานสวัสดิการสังคม
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 85
คู่มือการปฏิบัติงานรับสมัครเด็กเล็ก
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 85
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 86