เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
mail สารจากนายกนายกเทศมนตรี
สารจากนายก
ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อเวฬุเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ไปแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 ให้กระผมเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ่อเวฬุ นั้น กระผมได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ โดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และยึดหลักการบนพื้นฐานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายของรัฐบาล เจตนารมณ์ของกระผม ที่มุ่งมั่นจะพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น อยู่เย็นเป็นสุข ชุมชนน่าอยู่ น่าอาศัย สามัคคีและเอื้ออาทรต่อกัน สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การได้รับความร่วมมือ ร่วมใจของชุมชน กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง ส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่จะเข้ามาช่วยกันเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายร่วมกัน ให้เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีการบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี สังคมที่มีคุณธรรม บ้านเมืองมีความเจริญ ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีความสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว