messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
check_circle ข้อมูล และรายละเอียดชุมชน
1.ด้านกายภาพ
1.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขต ปัจจุบัน เทศบาลตำบลบ่อเวฬุตั้งอยู่เลขที่ 80/9 หมู่ 2 ตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีเนื้อที่ทั้งหมด 198 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 123,750 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่อื่นๆ ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลปัถวี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินปนหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น ยกเว้นในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นชุมชน 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 1.4 ระยะทาง เทศบาลตำบลบ่อเวฬุอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรี 35 กิโลเมตร เทศบาลตำบลบ่อเวฬุอยู่ห่างจากอำเภอขลุง 40 กิโลเมตร 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองเวฬุ คลองตาโค๊ะ คลองสะตอ คลองแสงซ่อม และมีเขื่อน 1 แห่ง คือเขื่อนคิรีธาร 1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ พื้นที่อยู่ในเขตป่าสงวน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินเขาย่อมๆ สลับกันโดยตลอดพร้อมด้วยป่าไม้ พื้นดินเป็นดินป่นหินไม่เหมาะกับอาชีพการเกษตร ราษฎรตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นหย่อมๆ ไม่หนาแน่น ยกเว้นในเขตหมู่ 1 และหมู่ 2 บางส่วนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นชุมชน
2.ด้านการเมืองการปกครอง
2.1 เขตการปกครองและการบริหาร ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล ประกาศ ณ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2550 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเวฬุเป็นเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีผลตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2550 แบ่งเขตการปกครองเป็น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านบ่อเวฬุ หมู่ 2 บ้านบ่อเวฬุ หมู่ 3 บ้านสะพานหินบน หมู่ 4 บ้านโชคดี หมู่ 5 บ้านสะพานหินล่าง หมู่ 6 บ้านแสงแดง หมู่ 7 บ้านเขาทอง 2.2 การบริหาร การบริหารงานของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ 1. สภาเทศบาล มีสมาชิก จำนวน 12 คน ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี มีหน้าที่พิจารณาและออกกฎหมายของเทศบาล ที่เรียกว่า “เทศบัญญัติ” ตรวจสอบ และควบคุมการบริหารเทศบาลของฝ่ายบริหาร คือ นายกเทศมนตรีที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรง ให้ความเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล 2. คณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี ซึ่งได้รับเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปี และรองนายกเทศมนตรี จำนวน 2 ท่าน ที่ปรึกษา จำนวน 1 ท่าน และเลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 ท่าน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากนายกเทศมนตรี มีหน้าที่ในการควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย 3. พนักงานประจำ ประกอบด้วย พนักงานเทศบาลทั้งหมด มีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในงานประจำทั่วไปของเทศบาล เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เป็นเทศบาลขนาดเล็ก ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล พ.ศ. 2542 เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ปัจจุบันได้กำหนดส่วนการบริหารของเทศบาลเป็น 5 ส่วนการบริหารงานตามกรอบอัตรากำลัง 3 ปี (ปี 2558-2560) ดังนี้ 1. สำนักปลัดเทศบาล 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษา 5. หน่วยตรวจสอบภายใน
3.ประชากร
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีประชากรทั้งสิ้น 4,387 คน เป็นชาย 2,321 คน เป็นหญิง 2,066 คน และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,376 ครัวเรือน


4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา การจัดการศึกษาภายในเขตเทศบาล ประกอบด้วย 2 หน่วยงาน คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2 จังหวัดจันทบุรี และกองการศึกษา เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ สำหรับโรงเรียนภายในเขตเทศบาล มีจำนวน 3 แห่ง เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านโชคดี ตั้งอยู่หมู่ 4 บ้านโชคดี โรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง คือโรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ตั้งอยู่หมู่ 2 บ้านบ่อเวฬุ โรงเรียนบ้านเขาทอง ตั้งอยู่หมู่ 7 บ้านเขาทอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลมีจำนวน 2 แห่ง คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ ตั้งอยู่ หมู่ 1 บ้านบ่อเวฬุ มีอัตรากำลังผู้ดูแลเด็กจำนวน 2 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง ตั้งอยู่ หมู่ 7 บ้านเขาทอง มีอัตรากำลังผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน 2 คน ในด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนนั้น เทศบาลได้ให้การสนับสนุนเพื่อบริการด้านการศึกษา แก่ประชาชนในเขตเทศบาลและใกล้เคียง โดยให้ใช้สถานที่ และบริการเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนต่างๆ เป็นต้น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 2 แห่ง ได้แก่ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อเวฬุ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาทอง 4.2 สาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลบ่อเวฬุมี รพสต.จำนวน 2 แห่ง คือ รพสต.บ่อเวฬุ และรพสต.โชคดี การให้บริการด้านสาธารณสุขที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ นั้นมีหน้าที่ให้บริการทางด้านการป้องกันโรคติดต่อและงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม เช่น การควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง โดยการให้บริการฉีดพ่นหมอกควันและให้บริการทรายอะเบท การเก็บขยะมูลฝอยต่างๆ ซึ่งปัจจุบันดำเนินการในพื้นที่ หมู่ 1 และหมู่ 2 ซึ่งในอนาคตเทศบาลจะมีการบริการทั่วถึงทุกหมู่บ้านต่อไป เทศบาลตำบลบ่อเวฬุได้ตั้งงบประมาณและได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส คนชรา ผู้พิการ เป็นประจำทุกเดือน เนื่องจากมีประชาชนที่มีรายได้น้อยและมีฐานะยากจนเป็นจำนวนมาก และนักเรียนยากจนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ทุนการศึกษาอีกจำนวนมาก 4.3 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในเขตเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ ประชาชนประสบปัญหาภัยธรรมชาติ เป็นประจำ เป็นปัญหาภัยแล้ง วาตภัย ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย 4.4 ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีวัด จำนวน 4 แห่ง สำนักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ด้านวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่ งานประเพณีบุญกลางบ้าน งานประเพณี สงกรานต์ งานประเพณีลอยกระทง งานประเพณีทำบุญกลางน้ำ เป็นต้น
ข้อมูลทางด้านการศึกษา

5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบบริการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในเขตเทศบาล เช่น ถนน ทางเท้า ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ เป็นต้น การบริการขั้นพื้นฐานเหล่านี้ บางประเภทเทศบาลมีหน้าที่เป็นผู้จัดให้ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาลดังต่อไปนี้ 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 3. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล และตามความในมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้ 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์ 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้ 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ 9. เทศพาณิชย์ 5.2 การคมนาคม เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ มีถนนในเขต รวมเป็นระยะทาง 146.915 กิโลเมตร ถนนลาดยาง 46.850 กิโลเมตร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 7.615 กิโลเมตร ถนนลูกรัง 92.450 กิโลเมตร 5.3 ด้านแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีบ่อน้ำตื้น/สระน้ำ จำนวน 30 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 6,800 ไร่ บ่อบาดาล จำนวน 24 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 1,700 ไร่ ฝาย/ทำนบ/ผนังกั้นน้ำ จำนวน 3 แห่ง พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์ 5,951 ไร่ ประปาหมู่บ้าน 5 แห่ง แหล่งน้ำธรรมชาติ ห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ จำนวน 14 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 34,219 ไร่ และอื่น ๆ จำนวน 5 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์ 3,200 ไร่ 5.4 การสื่อสารโทรคมนาคม ประชาชนในเขตหมู่ 1 หมู่ 2 บางส่วนมีโทรศัพท์บ้านใช้ในปี พ.ศ.2551 และมีโทรศัพท์ สาธารณะไว้บริการตามแหล่งชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่ หมู่ 1-หมู่ 7
6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 อาชีพ ประชาชนตำบลบ่อเวฬุ มีการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรมถึงร้อยละ 65.19 มีผลผลิตหลักได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ยางพารา อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 0.56 อาชีพพนักงานหน่วยงานเอกชนร้อยละ 5.33 อาชีพธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 1.41 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 7.52 อาชีพนักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ 14.97 และอาชีพอื่น ๆ ร้อยละ 5.02
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน มีจำนวน 7 หมู่บ้าน และมีข้อมูลพื้นฐานแต่ละหมู่บ้านดังนี้ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุมีประชากรทั้งสิ้น 4,387 คน เป็นชาย 2,321 คน เป็นหญิง 2,066 คน และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,376 ครัวเรือน
ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน