messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
info องค์กรสุขภาวะ (Happy Workplace)
Happy Body การส่งเสริมด้านสุขภาพกายและใจ

็Happy Heart การส่งเสริมให้เกิดความเกื้อกูลในองค์กร
Happy Society การส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกันในองค์กร

Happy Relax การส่งเสริมให้มีสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย

Happy Brain การส่งเสริมบุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถ

็Happy Soul การส่งเสริมให้บุคลากรมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต

Happy Money การส่งเสริมด้านการออมและการวางแผนในการใช้จ่าย
็Happy Family การส่งเสริมสถาบันครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง