messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
นโยบายการบริหารงานบุคคล ปี 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 212
แผนอัตรากำลังประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 211
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 218
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุเรื่อง นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | เปิดอ่าน : 214
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมป้องกันทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 214
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล ปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2563 | เปิดอ่าน : 228
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 2 เมษายน 2563 | เปิดอ่าน : 201
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 206
ข้อบังคับเทศบาลตำบลบ่อเวฬุว่าด้วยจรรยาข้าราชการ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 195
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติงาน ของพนักงานพนักงานครู พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 209
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง นโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ของพนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 203
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 207
ประกาศเทศบาลตำบลบ่อเวฬุ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนและเลื่อนค่าตอบแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 212
รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 213
รายงานการจัดทำการจัดการความรู้ในองค์กรเรื่องการลา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 189
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 225
รายงานผลโครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยธรรมะ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2562 | เปิดอ่าน : 216
แจ้งเวียนข้อบังคับจรรยาบรรณว่าด้วยจรรยาข้าราชการ พนักงานของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 207
แจ้งเวียนข้อบังคับเทศบาลตำบลบ่อเวฬุว่าด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 211
แผนอัตรากำลังปีงบประมาณ 2561-2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 193
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2