messager
 
เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
บ่อเวฬุ
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
folder รายรับ-รายจ่าย
รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview206
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview188
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview205
รายงานผลและข้อเสนอแนะการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview206

folder งบแสดงฐานะการเงิน
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview7
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview50
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview125
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2564 | เปิดอ่าน : pageview213
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : pageview218
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : pageview216